IZODER
Association of Thermal Insulation, Waterproofing, Sound Insulation and Fireproofing Material Producers, Suppliers and Applicators
ESTABLISHED: 1993
NUMBER OF THE MEMBERS: 225
ORGANIZATIONAL STRUCTURE
a) General Assembly
b) Board of Directors
c) Committee of Controllers
d) Discipline Committee
e) Consultative Committee
f) Honour Committee
g) Commissions and Working Groups
AIM
- To create and generalize insulation awareness in Turkey
- To provide healthy, safe, comfortable, and energy-efficient buildings with effective insulation (thermal insulation, water proofing, sound insulation and fire protection) applications for both buildings and mechanical installations.
- Contribute to the prevention of pollution
- Raise the awareness of the public and the sector in terms of insulation with comprehensive activities
- Gather the organizations that are acting as producer, seller, importer, and implementer in the insulation sector in Turkey, anasayfa.asp complying with the above aims.
MISSION
- Be a representative of the insulation sector for public institutes and organizations,
- Save energy and foreign exchange in the whole country in terms of thermal insulation of buildings and mechanical installations,
- Find better solutions for people to life and work in more comfortable and healthier areas by making sure water proofing applications are carried out according to the technical rules,
- Get the attention of the authorities and the society in terms of sound insulation, show how the necessary measures can be taken, and thus contribute to the protection of human health,
- Raise the awareness of the sector and the public in terms of fire protection, and provide the necessary sensibility,
- Prevent pollution by assisting the development of insulation awareness,
- Inform its members about technological developments, and raise their awareness,
- Become a source of information on insulation through seminars, publications, communication campaigns, and other activities,
- Make any efforts and contributions necessary for insulation in our country to be raised to the level of modern countries by getting into contact with policy makers in any subject related to insulation, such as making the necessary legal arrangements,
- Cooperate with groups from other sectors (universities, foundations and associations, contractors, public institutions etc.) in order to attain the aims in common subjects,
- Cooperate with scientists and academics in order to raise the awareness of the public on insulation
SUBJECTS OF THE IZODER COMMISSION AND ACTIVITIES
Scope: Thermal Insulation, Water proofing, Sound Insulation and Fire Protection Activities:

- IZODER has been working on technical, educational, and awareness-raising efforts in terms insulation.
- IZODER is playing an active role by working together with the TSE (Turkish Standards Institute) and the related ministries in forming important standards related to insulation.
- In addition to providing cost free educational seminars, IZODER Insulation Education and Consultation Center (IZODER Yalıtım Egitim ve Danısma Merkezi - Iyedam), which was established in the year 2005, provides special training programs for private companies and organizations with request.
- IZODER brings together the professionals and academics in the sector by organizing congresses.
- The "Insulation Technologies Department" and a laboratory was opened for the first time in Turkey with the support of IZODER, in 2003 in the Hereke Ömer Ismet Uzunyol Vocational School at the Technical University of Kocaeli, to provide qualified intermediate employees for the sector. The department still offers courses.
- Cooperation has been done with energy providers such as Igdas and EGO in order to generalize the use of efficient energy, and to raise the awareness of the public.
- IZODER organizes the ISK-Sodex Fair together with ISKAV, DOSIDER, ISKID, and TTMD. It participates in the Construction Fairs held by the Construction Industry Center
- IZODER is running a public awareness campaign called 'Insulation is an Investment', which aims in raising the level of perception and knowledge related to insulation, and in developing the common level of knowledge.
- To provide faster and economic testing and certification services for insulation industry, IZODER established a notified test and certification body.
- IZODER has been publishing the Insulation World Magazine (Izolasyon Dünyası Dergisi) for 11 years in order to provide the communication in and to contribute to the development of the sector.
- IZODER disseminate reliable information on insulation through its official web site under the address www.izoder.org.tr , and on the free hot line 0800 211 33 67, with the help of IZODER's professionals.
- The electronic mail group YALITIMTURKIYE@yahoogroups.com, which was created by IZODER and which aimed to bring together the professionals of the Insulation Sector in Turkey, forms a platform where all of its members ("Insulation Turkey - Yalıtım Türkiye") can discuss their views on any subject related to thermal insulation, water proofing, sound insulation, fire protection for buildings and mechanical installations.
- IZODER has 125 members, where 43 are producers, 82 Vendor-Implementer-Importe
CONTACT
PHONE : 00 90 216 415 74 94 (pbx)
FAX : 00 90 216 415 70 01
E-MAIL : info@izoder.org.tr
WEB : www.izoder.org.tr
ADDRESS : : Şerifali Mah. Hendem Cad. No:58 Yukarı Dudullu 34775 Ümraniye / İstanbul - Türkiye
MEVZUAT
Dokümanları görüntüleyebilmek için bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader programı yüklü olmalıdır. Acrobat Reader programını bilgisayarınıza yüklemek için tıklayın!
Binarlarda Isı Yalıtım Yönetmeliği
Amaç
Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlanması ve uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
Bu yönetmelik, 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin yönetimi hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun kapsamındaki belediyeler dahil, bütün yerleşim yerlerindeki binalarda uygulanacaktır.

Açıklama
Bu yönetmelik uyarınca; TS 825 standardında belirtilen, hesap metoduna yetkili makine mühendisi tarafından hazırlanan "ısı yalıtım projesi"nin, imara ilişkin mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi aşamasında tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenmesi zorunludur. Bu yönetmelikte; inşaatın her aşamasında ısı yalıtımı ile ilgili denetimlerin; belediyeler veya valiliklerce yapılması, yetkili kontrolörün projede verilen detayların uygulandığını izleyerek belediye veya valiliklere rapor vermesi gereklidir. Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği'nde ayrıca; yapının kullanılması sırasında göreceli olarak ihtiyaç duyacağı enerji miktarını, dolayısıyla yakıt faturasının yaklaşık bedelini gösteren "Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi" hayata geçirilmiştir.

Yönetmeliğin tümünü indirmek için tıklayınız.
Enerji Verimliği Kanunu
Amaç
Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.

Kapsam
Bu Kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usûl ve esasları kapsar.Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemlerin uygulanması ile özellik veya görünümleri kabul edilemez derecede değişecek olan sanayi alanlarında isletme ve üretim faaliyetleri yürütülen, ibadet yeri olarak kullanılan, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan, yılın dört ayından daha az kullanılan, toplam kullanım alanı elli metrekarenin altında olan binalar, koruma altındaki bina veya anıtlar, tarımsal binalar ve atölyeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.

Yönetmeliğin tümünü indirmek için tıklayınız.
Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin Arttırılması için Alacakları Önemler Hakkında Yönetmelik
Amaç
Bu yönetmeliğin amacı, enerji tüketimi fazla olan sanayi sektöründeki enerji verimliliğinin arttırılması için gerekli düzenlemeleri sağlamaktır.

Kapsam
Bu yönetmelik ülkemizde sanayi, sanayi ve ticaret odalarına bağlı olarak Kamu ve Özel Sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile maden çıkartılması ve işlenmesi ile ilgili ve yıllık enerji tüketimi 2000 TEP 'e eşit ve büyük olan tesisleri kapsar.

Açıklama
Yönetmelik gereğince, enerji tüketimi yıllık 2.000 TEP ve yukarısında olan tüm fabrikalar enerji yöneticisi atamakla yükümlüdür. Söz konusu yönetmelik kapsamında sanayi kuruluşları, fabrikalarında enerji verimliliğini arttırıcı önlemleri almaları, enerji tasarrufu etütlerini yapmaları, enerji tasarrufu planlarını hazırlamaları, spesifik enerji tüketimlerini izlemeleri ve fabrikada enerji yönetimi sistemlerini oluşturmaları ile ilgili yükümlülükler yer almaktadır. Yönetmelik gereğince EİE/UETM ve yetki verdiği kuruluşlar tarafından sanayicilere yönelik Enerji Yöneticisi kursları açılarak, sertifika verilmektedir.

Yönetmeliğin tümünü indirmek için tıklayınız.
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Amaç
Bu yönetmeliğin amacı, konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve denetlemektir.

Kapsam
Bu yönetmelik; ısınmada kullanılacak yakma tesislerinin özelliklerini ve işletilme esaslarını yakma tesislerinde kullanılacak katı, sıvı ve gaz yakıtların kalite kriterlerini ve uyulması gerekli emisyon sınırlarını kapsar.

Açıklama
Bu yönetmelik hükümlerince; ısınma amaçlı kullanılmasına izin verilen ve verilmeyen yakıt türleri tanımlanmaktadır. Ayrıca yakma tesislerinde meydana gelen yakma işlemi neticesinde açığa partikül madde konsantrasyonun ölçülmesi ve bu yönetmelikte verilen sınır değerlerin altında kalması zorunludur. Doğalgazın ulaştığı ve hattının geçtiği yerlerdeki işyerleri, konutlar ve sanayide doğalgazın ısınma amaçlı kullanımı zorunludur.

Yönetmeliğin tümünü indirmek için tıklayınız.
Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği
Amaç
Bu Yönetmeliğin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun, kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Bu Yönetmelik, yapı denetim kuruluşları ve laboratuarların çalışma usul ve esaslarını, bu kuruluşlarda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile diğer görevlilerde aranacak nitelikleri, yapı denetim komisyonunun çalışma usul ve esaslarını, yapı denetimi hizmet sözleşmesi düzenlenmesi ve hizmet bedellerinin ödenmesi esaslarını, yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşların denetçi mimar ve mühendislerinin sicil raporlarının tutulmasına ve yapılara sertifika verilmesine dair usul ve esasları kapsar.

Açıklama
Bu yönetmelik hükümlerince; Binalarda 8/5/2000 tarihli ve 24043 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği'ne uygunluğunu aranmaktadır.

Yönetmeliğin tümünü indirmek için tıklayınız.
Şerifali Mah. Hendem Cad. No:58 Yukarı Dudullu 34775 Ümraniye / İstanbul
Telefon : 0216 415 74 94 (pbx) Faks : 0216 415 70 01 E-mail : info@izoder.org.tr
Facebook
Twitter