IZODER
Association of Thermal Insulation, Waterproofing, Sound Insulation and Fireproofing Material Producers, Suppliers and Applicators
ESTABLISHED: 1993
NUMBER OF THE MEMBERS: 225
ORGANIZATIONAL STRUCTURE
a) General Assembly
b) Board of Directors
c) Committee of Controllers
d) Discipline Committee
e) Consultative Committee
f) Honour Committee
g) Commissions and Working Groups
AIM
- To create and generalize insulation awareness in Turkey
- To provide healthy, safe, comfortable, and energy-efficient buildings with effective insulation (thermal insulation, water proofing, sound insulation and fire protection) applications for both buildings and mechanical installations.
- Contribute to the prevention of pollution
- Raise the awareness of the public and the sector in terms of insulation with comprehensive activities
- Gather the organizations that are acting as producer, seller, importer, and implementer in the insulation sector in Turkey, anasayfa.asp complying with the above aims.
MISSION
- Be a representative of the insulation sector for public institutes and organizations,
- Save energy and foreign exchange in the whole country in terms of thermal insulation of buildings and mechanical installations,
- Find better solutions for people to life and work in more comfortable and healthier areas by making sure water proofing applications are carried out according to the technical rules,
- Get the attention of the authorities and the society in terms of sound insulation, show how the necessary measures can be taken, and thus contribute to the protection of human health,
- Raise the awareness of the sector and the public in terms of fire protection, and provide the necessary sensibility,
- Prevent pollution by assisting the development of insulation awareness,
- Inform its members about technological developments, and raise their awareness,
- Become a source of information on insulation through seminars, publications, communication campaigns, and other activities,
- Make any efforts and contributions necessary for insulation in our country to be raised to the level of modern countries by getting into contact with policy makers in any subject related to insulation, such as making the necessary legal arrangements,
- Cooperate with groups from other sectors (universities, foundations and associations, contractors, public institutions etc.) in order to attain the aims in common subjects,
- Cooperate with scientists and academics in order to raise the awareness of the public on insulation
SUBJECTS OF THE IZODER COMMISSION AND ACTIVITIES
Scope: Thermal Insulation, Water proofing, Sound Insulation and Fire Protection Activities:

- IZODER has been working on technical, educational, and awareness-raising efforts in terms insulation.
- IZODER is playing an active role by working together with the TSE (Turkish Standards Institute) and the related ministries in forming important standards related to insulation.
- In addition to providing cost free educational seminars, IZODER Insulation Education and Consultation Center (IZODER Yalıtım Egitim ve Danısma Merkezi - Iyedam), which was established in the year 2005, provides special training programs for private companies and organizations with request.
- IZODER brings together the professionals and academics in the sector by organizing congresses.
- The "Insulation Technologies Department" and a laboratory was opened for the first time in Turkey with the support of IZODER, in 2003 in the Hereke Ömer Ismet Uzunyol Vocational School at the Technical University of Kocaeli, to provide qualified intermediate employees for the sector. The department still offers courses.
- Cooperation has been done with energy providers such as Igdas and EGO in order to generalize the use of efficient energy, and to raise the awareness of the public.
- IZODER organizes the ISK-Sodex Fair together with ISKAV, DOSIDER, ISKID, and TTMD. It participates in the Construction Fairs held by the Construction Industry Center
- IZODER is running a public awareness campaign called 'Insulation is an Investment', which aims in raising the level of perception and knowledge related to insulation, and in developing the common level of knowledge.
- To provide faster and economic testing and certification services for insulation industry, IZODER established a notified test and certification body.
- IZODER has been publishing the Insulation World Magazine (Izolasyon Dünyası Dergisi) for 11 years in order to provide the communication in and to contribute to the development of the sector.
- IZODER disseminate reliable information on insulation through its official web site under the address www.izoder.org.tr , and on the free hot line 0800 211 33 67, with the help of IZODER's professionals.
- The electronic mail group YALITIMTURKIYE@yahoogroups.com, which was created by IZODER and which aimed to bring together the professionals of the Insulation Sector in Turkey, forms a platform where all of its members ("Insulation Turkey - Yalıtım Türkiye") can discuss their views on any subject related to thermal insulation, water proofing, sound insulation, fire protection for buildings and mechanical installations.
- IZODER has 125 members, where 43 are producers, 82 Vendor-Implementer-Importe
CONTACT
PHONE : 00 90 216 415 74 94 (pbx)
FAX : 00 90 216 415 70 01
E-MAIL : info@izoder.org.tr
WEB : www.izoder.org.tr
ADDRESS : : Şerifali Mah. Hendem Cad. No:58 Yukarı Dudullu 34775 Ümraniye / İstanbul - Türkiye
İZODER ÜYE KABUL YÖNETMELİĞİ
Üye Kabul Yönetmeliği'ni indirmek için tıklayın!
MADDE 1) KAPSAM
Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) asıl üye olmak üzere yapılacak başvurular Yönetim Kurulu tarafından Dernek Tüzüğünün 5. maddesi uyarınca hazırlanan bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sonuçlandırılır.
MADDE 2) ASIL ÜYE TANIMI
Asıl Üye, üyeliğin gerektirdiği her türlü sorumluluğu üstlenmiş, üyeliğe kabul şartlarını taşıyan, üyelik haklarından yararlanan, bu tüzüğe göre belirlenen ödentileri ödemeyi kabul eden, Dernek İç Yönetmeliklerine uymakla yükümlü olan, Yönetim Kurulu tarafından asıl üyeliğe kabul edilen tüzel ve gerçek kişilerdir.

Asıl Üye, seçme ve seçilme hakkına sahiptir; tüm hak ve yetkilere sahip olarak İZODER'in her türlü organında görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilir.
MADDE 3) ÜYELİK İÇİN GENEL KABUL ŞARTLARI
Üyelik başvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kişinin İZODER' e üye olabilmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

a) Derneğe üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen konularda faaliyet göstermelidir.
- Isı Yalıtımı
- Su Yalıtımı
- Ses Yalıtımı
- Yangın Yalıtımı
- Enerji Verimliliği

b) Aday üyeler ürettiği, ithal ettiği, sattığı ve uyguladığı tüm ürünler ve sistemler için, TS standardı varsa, TSE veya TSEK Belgesi sahibi olmalı, TS standardı yoksa ilgili teknik komisyonun kabul ettiği uluslararası geçerli eşdeğer belge sahibi olmalı ve iştigal konusu ile ilgili en az bir teknik elemanı istihdam etmelidir. Aday uygulama yapıyorsa en az dört büyük iş için referans yazısına sahip olmalıdır.

c) Derneğin tüzük hükümlerini kabul ettiğine dair taahhütname vermek,

d) Genel Kurul tarafından belirlenmiş ve kabul edilmiş olan "İş Ahlakı İlkeleri"ne uymayı kabul etmesi,

e) Dernek gelirlerine temel oluşturan giriş aidatı, yıllık aidatı ve katılma paylarını ödeme gücüne sahip olması,

f) Üyeliğe Kabul Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere sahip olması ve şartları yerine getirmesi,

g) Belirtilen giriş aidatı, yıllık aidatı ve katılım payları ile faaliyetlerle ilgili harcamalara katılma şartlarını ve paylarını kabul etmesi,

h) Mevcut asıl üyelerden en az ikisinin üyeliğe teklif etmesi,

i) Üye olma koşullarına sahip gerçek ve tüzel kişilerin faaliyet gösterdikleri alanda en az 2 (iki) yıldır çalışıyor olması,

j) Aday üyeler faaliyet türlerine göre kendisine bildirilen dâhil olduğu kategoriyi kabul etmek; arada değişiklik olduğunda da Yönetim Kurulu kararına uygun hareket etmek ve bu kategorinin sahip olduğu tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

Bu maddelere ilave olarak;

ISI YALITIMI KONUSUNDA;
Üyenin ürettiği, sattığı, ithal ettiği veya uyguladığı ısı yalıtım malzemelerinin ısı iletkenlik katsayısı (Lamda değeri) en fazla TS EN 12667'ye göre 10ºC'deki Isı iletkenlik değerinin 0.050 W/m.K olması gerekmektedir.

SES YALITIMI KONUSUNDA;
Üyenin ürettiği, sattığı, ithal ettiği veya uyguladığı ses yalıtımı malzemesinin veya malzemelerinin ses yutuş derecesinin (alfa sabin) 500 Hz'de 0.70' den büyük olduğunu, katlar arasında ses yalıtımı için kullanılıyorsa dinamik sertliğin 30 MN/ m3' den küçük olduğunun tevsiki gereklidir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONUSUNDA;
Enerjinin etkin kullanılması amacıyla bu konuyla ilgili her türlü ekipman, sistem ve teknik hizmet üretimi, satışı, ithalatı ve uygulamasını yapanlar ile sivil toplum örgütleri yönetim kurulunca uygun bulunması durumunda derneğe üye olabilirler.
MADDE 4) TÜZEL KİŞİ ÜYELİK ŞARTLARI
a) "Üyelik için Genel Kabul Şartları"nı haiz olmak
b) İZODER üyeliği için şirket yönetim kurulunda karar almak ve yetkili temsilcisini (firmanın sahibi, yönetim kurulu başkanı ya da en üst düzey yöneticisini) yazılı olarak bildirmek
c) Isı, Ses, Su, Yangın Yalıtımı ve Enerji Verimliliği konusunda iştigal etmek ve bu hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak belge ile kanıtlamak
MADDE 5) GERÇEK KİŞİ ÜYELİK ŞARTLARI
1) “Üyelik için Genel Kabul Şartları”nı haiz olmak,
2) 18 yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) Dernek üyesi bir tüzel kişi tarafından yazılı olarak önerilmesi kaydıyla, öneren şirketin ortağı veya Yönetim Kurulu üyesi veya temsil ve ilzama yetkili yöneticisi olmak (aynı şirketten en fazla dört gerçek kişi Yönetim Kurulu kararı ile Derneğe üye olarak kaydedilebilir).

Bu durumda, gerçek kişileri Dernek üyeliğine öneren tüzel kişi üye, bu gerçek kişi üyelerin derneğe oluşacak aidatlarını ödemeyi taahhüt ve kabul eder.

Tüzel kişinin önerdiği üye, öneren tüzel kişinin bünyesinden ayrıldığı takdirde, öneren tüzel kişi bu durumu tüzel kişiyi bağlıyan bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu tüzel kişinin önerdiği üyenin tüzel kişiden ayrıldığı tarih itibarıyla birikmiş herhangi bir borcu varsa bu borcun öneren tüzel kişiden talep edildiğini de içeren ve tüzel kişinin sorumluluğunu da açıklayan bir yazı ile tüzel kişiye üyenin durumu hakkında bilgilendirme yapar.

Tüzel kişiden ayrılan kişi, üyeliğin devam etmesini istediği takdirde dernek tüzüğünde ve yönetmelikte belirtilen şartlara uyması koşulunda gerçek kişi olarak üyeliğine devam eder. Yönetim Kurulu bu üyenin yeni giriş aidatı ve yıllık aidatını belirleyerek üyeyi kayıt altına alır.
MADDE 6) TANIMLAMALAR
Derneğe üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Isı Yalıtımı, Su Yalıtımı, Ses Yalıtımı, Yangın Yalıtımı ve Enerji Verimliliği konularında faaliyet gösterirken iki ana kategoride üyelikleri söz konusu olabilir. Bunlar,
- Üretici
- Satıcı - İthalatçı - Uygulayıcı

Fabrika veya bir üretimhane ortamında her türlü hammadde ve /veya ara malzemeleri birlikte kullanarak, kimyasal ve fiziksel değişime uğratmak, paketlemek, yeniden ambalajlamak suretiyle miktarı ve satış cirosu ne olursa olsun yeni bir ürün ortaya getirme işlemlerini yapan üyeler üretici kategorisinde değerlendirilen üyelerdir.

Hiçbir üretim faaliyetinde bulunmadan, ilgili ürün ya da malzemeleri sadece satan, ithal eden ya da uygulayan üyeler ise Satıcı-İthalatçı-Uygulayıcı üye kategorisinde değerlendirilen üyelerdir.

Türkiye'de satılan her hangi bir yabancı menşeli ürünü ülkemizde temsil eden üye bu temsil işini temsilcilik, irtibat ofisi, lisans alan ofis vs. adı altında yapıyorsa derneğe üyelik işlemlerinde yurtdışındaki (şirketin merkezindeki) tanımı ne ise o tanımla dikkate alınacaktır. Buradaki temsil durumu mevcut yapılanmadaki hisse oranına bakılmaksızın uygulanmalıdır. Yani sembolik bir oran ile Türkiye'de kurulan bir ortaklık yapısında dahi madde yukarıda belirtildiği gibi uygulanacaktır.

Ancak sermaye yapısı itibariyle tamamen bağımsız bir şirket, yabancı bir ürünü, dışarıda üreten bir firmadan getirip üretici tanımında açıkça belirtilen işlemlere uğratmadan doğrudan satıyor ise bu durumdaki ticari yapılanma İthalatçı Üye kategorisinde değerlendirilecektir.
MADDE 7) ASIL ÜYELİK İŞLEMLERİ
A. Dernek Tüzel Kişi Üyeliği İşlemleri
1. Dernek asıl üyesi olmak isteyen tüzel kişi adayları, dernek merkezine bizzat başvuruda bulunarak ve/veya derneğin web sitesinden elde ettikleri üye başvuru dosyasını alırlar; dosya içindeki üyelik başvuru formunu doldurup iki İZODER üye referansını bildirmek koşuluyla başvuru dosyasını İZODER Genel Sekreterliğine iletirler. Dernek tarafından uygun bulunan adaylara ön kabul yazısı gönderilir. Ön kabul yazısında ilgili adayın yükümlülükleri ve teslim etmesi gereken belgeler belirtilir. Aday bu aşamada aşağıda belirtilen belgeleri tamamlamak zorundadır.

Üyelik müracat Formunun doldurulması
- Üyelik Taahhütnamesi
- Firmanın kuruluş tarihi, ticaret sicil kaydı, sermayesi gibi bilgileri içeren Ticaret Odası'ndan, Sanayi Odası'ndan veya meslek odalarından alınacak belge,
- Firma yetkililerinin noter tasdikli imza sirküleri
- Firmanın kurulduğu tarihten itibaren yurtiçinde ve yurtdışında tamamladığı ve yapmakta olduğu işlere ilişkin detaylı bilgiler,
- Varsa firmaya ait broşürler, firmanın ihtisas sahası, yıllık iş yapma kapasitesi, yıllık cirosu, makine parkı vb faaliyet bilgileri, firmanın ürettiği ve/veya ticaretini yaptığı ürün ve hizmetler ile ilgili kalite belgeleri.
- Firmanın varsa doğrudan ya da dolaylı bağlantılı olduğu diğer kuruluşlarına ait yukarıda istenen bilgiler,
- Firmanın İZODER temsilcisine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve firmanın yetkilisine ait adres, telefon, faks, e-posta bilgileri.

2. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, başvuru tarihinden itibaren en çok 1 (bir) yıl izleyip; üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp kararı adaya yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu isteğin reddi kararına gerekçe bildirmek zorunda olmadığı gibi bu karara karşı itiraz hakkı ve mercii de bulunmamaktadır.

3. Adayın Yönetim Kurulu kararıyla İZODER üyeliğine kabul edilmesi ve giriş aidatını (ödentisini) ve üye olduğu yıla ait yıllık aidatını en geç (30) gün içinde ödemesi kaydıyla üye kayıt işlemleri tamamlanır. Bu süre içinde gereken ödemenin tamamı yapılmadığı takdirde, üyelik başvurusunun kabulüne ilişkin karar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden kalkar. Üyelik kabulünün kendiliğinden kalkması durumunda, üye olmak amacıyla yapılan başvuru yapılmamış sayılır.

B. Dernek Gerçek Kişi Üyeliği İşlemleri
1. Dernek asıl üyesi olmak isteyen gerçek kişi adayları, dernek merkezine bizzat başvuruda bulunarak ve/veya derneğin web sitesinden elde ettikleri üye başvuru dosyasını alırlar; dosya içindeki üyelik başvuru formunu doldurup iki İZODER üye referansını bildirmek koşuluyla başvuru dosyasını İZODER Genel Sekreterliğine iletirler. Dernek tarafından uygun bulunan adaylara ön kabul yazısı gönderilir. Ön kabul yazısında ilgili adayın yükümlülükleri ve teslim etmesi gereken belgeler belirtilir. Aday bu aşamada aşağıda belirtilen belgeleri tamamlamak zorundadır.

- Üyelik taahhütnamesi
- İZODER üyesi bir tüzel kişiliğin referans yazısı (şirket kaşeli ve yetkili imzalı),
- Noterden alınmış imza beyannamesi,
- Meslek odalarından veya ilgili makamından alınmış faaliyet belgesi,
- Firmanın ürettiği ve/veya ticaretini yaptığı ürün ve hizmetler ile ilgili kalite belgeleri.
- İkametgah belgesi,
- Adli sicil kaydı,
- Vergi ve sigorta borcu olmadığına dair ilgili makamından alınmış belge,

2. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, başvuru tarihinden itibaren en çok 1 (bir) yıl izleme biçiminde, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp kararı adaya yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu isteğin reddi kararına gerekçe bildirmek zorunda olmadığı gibi bu karara karşı itiraz hakkı ve mercii de bulunmamaktadır.

3. Adayın Yönetim Kurulu kararıyla İZODER üyeliğine kabul edilmesi ve giriş aidatını (ödentisini) ve üye olduğu yıla ait yıllık aidatını en geç (30) gün içinde ödenmesi kaydıyla üye kayıt işlemler tamamlanır. Bu süre içinde gereken ödemenin tamamı yapılmadığı takdirde, üyelik başvurusunun kabulüne ilişkin karar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden kalkar. Üyelik kabulünün kendiliğinden kalkması durumunda, üye olmak amacıyla yapılan başvuru yapılmamış sayılır.

C. Sivil Toplum Örgütlerinin Üyelik İşlemleri
1. Dernek asıl üyesi olmak isteyen Sivil Toplum örgütleri, Dernek amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurarak ekinde aşağıda sıralanan dokümanlarla birlikte İZODER Genel Sekreterliğine Yönetim Kuruluna sunmak üzere iletirler;

- Üyelik taahhütnamesi,
- Sivil toplum örgütünün tüzüğü,
- Sivil toplum örgütünün derneğe üye olmak hususunda yetkili organlarınca alınmış kararın onaylı örneği,
- Dernekler İl Müdürlüğü'nden alınmış dernek sicil belgesi,
- Sivil Toplum Örgütünün İZODER temsilcisine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve yetkilisine ait adres, telefon, faks, e-posta bilgileri.

2. Sivil toplum örgütlerinin üyeliği kabul edilmesi hususunda Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulunun belirlediği giriş aidatı ve yıllık aidatının 30 gün içinde ödenmesi ile birlikte sivil toplum örgütü derneğe üye kabul edilmiş sayılır.
MADDE 8) GİZLİLİK
Üye adayının bu yönetmelik şartları gereği Derneğe verdiği bilgiler gizli tutulacak, üyelik talebinin kabul edilmemesi halinde kendisine iade edilecektir.
MADDE 9) ÜYELİĞİN KESİNLEŞMESİ
Genel Sekreter, üyelik için yapılan başvuruları Üyelik Komisyonuna iletir. Üyelik komisyonu başvuruları dernek tüzüğü ve yönetmelik hükümleri açısından uygunluğunu denetler ve gerekli görüşünü de ileterek yönetim kuruluna üyenin durumu hakkında raporunu sunar.

Üye adayı, yönetim kurulu kararı ile üyeliğe kabul edildiğinin kendisine bildirilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, her halükarda yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Yönetim Kurulunca tespit edilen giriş aidatını ve üye olduğu yıla ait yıllık aidatını Derneğe ödeyecek, bu suretle Dernek üyeliği kesinleşecektir.

Giriş aidatının ve yıllık aidatın belirlenen sürede ödenmemesi halinde, üyelik başvurusu geçersiz olacak ve bu durum yazı ile başvuru sahibine bildirilecektir.
MADDE 10) ÜYELİK AİDATLARI
STATÜ
ÜRETİCİ ÜYELER
 • GRUBU
  CİRO (TL)
  TEMSİL SAYISI
  AİDATLARI (TL)
 • A
  200.000.000 ve üstü
  14
  21.000
 • B
  100.000.000 - 200.000.000
  12
  18.000
 • C
  50.000.000 - 100.000.000
  8
  12.000
 • D
  25.000.000 - 50.000.000
  6
  9.000
 • E
  10.000.000 - 25.000.000
  5
  7.500
 • F
  0-10.000.000
  4
  6.000


STATÜ
SATICI/ UYGULAYICI/ İTHALATÇI ÜYELER
 • GRUBU
  CİRO (TL)
  TEMSİL SAYISI
  AİDATLARI (TL)
 • A
  25.000.000 ve üstü
  3
  4.500
 • B
  10.000.000 - 25.000.000
  2
  3.000
 • C
  0 - 10.000.000
  1
  1.500


Üretici üyeler kendi ciro grubunun aidat ve bağış tutarlarını ödemekle yükümlüdürler. Eğer isterlerse her üretici üst ciro gruplarının aidat ve bağış şartlarını yerine getirmek koşuluyla o grupların haklarına sahip olabilirler. Ancak, gerçek ciro grubunun altına kesinlikle inemezler. Üreticilerin bütçe yılı başında belirlenen ciro grupları yıl içerisinde değiştirilemez. Satıcı İthalatçı Uygulayıcı üyeler istedikleri taktirde üreticiler için belirlenen ciro gruplarının şartlarını yerine getirmek koşuluyla, cirosuna bakılmaksızın o grupların haklarına sahip olabilirler.

Üyelik giriş aidatı :
Üretici üyeler için 1.500 TL,
Satıcı / İthalatçı / Uygulayıcı Üyeler için 750 TL'dir.

Yıllık aidatlar ve bağışlar peşin ve/veya iki eşit taksitle ödenecek olup birinci taksitin 15 Şubat, ikinci taksitin 15 Temmuz'a kadar ödenmesi zorunludur. Ödemeler havale veya kredi kartı ile yapılabilir.
10. Maddeden ibaret iş bu yönetmelik, tüzüğün ayrılmaz bir parçası olup; üyeliğe kabul yönetmeliği altında üyelik işlemlerinde ve üyelerin durumları hakkında uygulanacak yönetmelik olarak yönetim kurulunun 08/03/2007 tarihli kararıyla kabul edilmiştir.
Şerifali Mah. Hendem Cad. No:58 Yukarı Dudullu 34775 Ümraniye / İstanbul
Telefon : 0216 415 74 94 (pbx) Faks : 0216 415 70 01 E-mail : info@izoder.org.tr
Facebook
Twitter