TEKNİK VE DETAYLI BİLGİ ALMAK İSTİYORUM

Teknik ve Detaylı Bilgi Almak İstiyorum

SES YALITIMI UYGULAMA DETAYLARI

MEVZUAT

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

  Amaç: Bu yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki değerlendirilmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

  Açıklama:
  Bu yönetmelik Çevresel Etki Değerlendirilmesine tabi olan projelerin listesi verilmektedir. Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay (Çevre düzeni plan tadilatı onayları dahil), izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilememekte ve proje için yatırıma başlanamamaktadır.

  Yönetmeliğin tümünü indirmek için tıklayınız.

  a) Çevresel Etki Değerlendirilmesi Raporu ile proje tanıtım dosyasının hangi tür projeler için isteneceği ve içereceği konuları.
  b) Çevresel Etki Değerlendirmesi süresince uyulacak idari ve teknik usul ve esasları.
  c) Çevresel Etki Değerlendirilmesi için kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonunun oluşturulması ile ilgili çalışmaları.
  d) Yönetmelik kapsamına giren projelerin işletme öncesi, işletme sırası ve işletme sonrası dönemde izlenmesi ve denetlenmesini.
  e) Çevresel etki değerlendirilmesi sisteminin, çevre yönetiminde etkin ve yaygın biçiminde uygulanabilmesi ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi için gerekli eğitim çalışmalarını kapsar.

 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

  Amaç:
  Bu Yönetmelik; kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur ve sükununu gürültü ile bozmayacak bir çevrenin geliştirilmesi için, çevresel gürültüye maruz kalmanın etkileriyle mücadele etmeye yönelik esas ve kriterleri belirlemek ve bu kriterlerin gürültü kaynakları bazında uygulanması için;

  a) Değerlendirme yöntemleri kullanılarak hazırlanan gürültü haritaları ve akustik raporlar ile çevresel gürültüye maruz kalma düzeylerinin belirlenmesi.

  b) Çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi.

  c) Gürültü haritaları ve akustik rapor sonuçları esas alınarak; özellikle çevresel gürültüye maruz kalma düzeylerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere yol açmasının mümkün olduğu ve çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması.

  d) Gürültü haritası ve akustik rapor hazırlanması zorunlu olmayan diğer gürültü kaynaklarından yayılan çevresel gürültüyü azaltmaya yönelik kontrol tedbirlerinin alınması, amacıyla hazırlanmıştır.

  Kapsam:
  Bu Yönetmelik; inşa edilmiş ve edilecek alanlarda, parklarda veya yerleşim alanları içindeki diğer sakin olması gereken gürültüye duyarlı alanlarda ve diğer gürültülü yoğun bina ve alanlarda insanların maruz kaldıkları çevresel gürültüler ile titreşimin yapılarda oluşturduğu hasarlara ilişkin esas ve kriterleri kapsar.

  Yönetmeliğin tümünü indirmek için tıklayınız.

 • Titreşim Yönetmeliği

  Amaç:
  Bu yönetmeliğin amacı; işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için alınması gereken önlemleri belirlemektir.

  Kapsam:
  Bu yönetmelik; 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa giren ve mekanik titreşime maruz kalma riski bulunan tüm işyerlerinde uygulanır. Bu yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, titreşime maruz kalma riski bulunan tüm işyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği yönetmeliği hükümleri de uygulanır.

  Açıklama:
  Bu yönetmelikte; İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de, damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşim; "el-kol titreşimi" olarak, vücudun tümüne aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan,özellikle de, bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi ise "bütün vücut titreşimi" olarak tanımlanmıştır. Titreşime maruz kalma süresi ve şiddeti için Yönetmelikte tanımlanan sınır değerlerin üzerine çıkılmayacak şekilde işverenin önlem alması gerekmektedir. Ayrıca işveren; titreşime maruz kalma riskinin belirlenerek değerlendirilmesi, maruziyetin önlenmesi veya azaltılması, işçilerin bilgilendirilmesi ve işçilerin konu ile ilgili görüşünün alınarak katılımlarının sağlanmasından da sorumludur.

  Yönetmeliğin tümünü indirmek için tıklayınız.

 • Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği

  Amaç:
  Bu Yönetmeliğin amacı; çevresel gürültünün çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi, gürültü haritaları ve gürültü eylem planlarının hazırlanması, çevresel gürültünün azaltılması için gürültü kontrol tedbirlerinin uygulanması ve çevresel gürültü yönetimi çalışmaları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesidir.
  Kapsam:
  Bu Yönetmelik; endüstriyel faaliyetler, ulaşım, inşaat, müzik yayını ve işyerlerinden kaynaklanan çevresel gürültü ve titreşimin kontrolüne yönelik usul ve esasları kapsar.
  (2) Bu Yönetmelik; evsel faaliyetlerden kaynaklanan gürültüleri, komşular tarafından oluşturulan gürültüleri, işyerlerinde çalışanların maruz kaldığı gürültüleri, ulaşım araçları içindeki gürültüyü ve askeri alanlar içindeki askeri faaliyetlerden kaynaklanan gürültüleri kapsamaz.

  Yönetmeliğin tümünü indirmek için tıklayınız.

 • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

  Amaç:
  Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu koruma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda, kullanılacak kişisel koruyucuların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam:
  Bu Yönetmelik 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

  Açıklama:
  Bu yönetmelikte; çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlar "kişisel koruyucu donanımlar olarak tanımlanmıştır. Bu yönetmelikle işveren; Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korumayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

  Yönetmeliğin tümünü indirmek için tıklayınız.

 • Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  Amaç:
  Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin usul ve esaslarını düzenler.

  Kapsam:
  Bu Yönetmelik 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

  Açıklama:
  Bu yönetmelikle, işverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler. Çalışanlar ise sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler.

  Yönetmeliğin tümünü indirmek için tıklayınız.