İZODER PROJE FAALİYETLERİ

İZODER, Yalıtım sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir gelişiminin, ülke ekonomisine sağladığı katma değer ve yenilikçi ürünler, teknolojik hizmet altyapısı, nitelikli işgücü ve haksız rekabetinönlenmesi ile mümkün olabileceğine inanmaktadır. Bu bilinçle hareket eden İZODER, bahsedilen alanlarda sektöre katkı sağlamak amacıyla AB ve yerel fonlardan sağlanan finansmanlarla projeler almakta ve yürütmektedir. İZODER bünyesinde StratejikİşGeliştirmeveYenilikFaaliyetleri başlığı altında gerçekleştirilen projeler ve elde edilen çıktıların yalıtım sektörünün gelişimine sağladığı katkılar aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:
 

Projeler - 1

İŞGÜCÜ NİTELİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Genellikle AB hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP - Lifelong Learning Programme) kapsamında LdV Mesleki Eğitim ve Öğretim(Leonardo Da Vinci – VocationalEducationand Training)alt programında her yıl yayınlanan proje çağrılarına yapılan proje tekliflerinin desteklenmesi sonucu elde edilen fonlarla; e-Learning (e-öğrenme) sistemlerinin geliştirilmesi, Web tabanlı diğer eğitim araçları geliştirilmesi, mesleki eğitim modülleri ve müfredatlarının hazırlanması, spesifik konularda mesleki standart, yeterlilik çerçevelerinin oluşturulması, mesleki ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturulması, yenilikçi eğitim metodlarının geliştirilmesi, v.b. hedefleri bulunan projeler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen projelerden elde edilen somut çıktılar, oluşturulacak bir Eğitim Merkezinde değerlendirilerek sektörün hizmetine sunulacaktır. Halen, 2012 yılı sonunda tamamlanan QBECTIS projesi ile Yalıtım Sektöründe 4 meslekte (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtım Ustası) AB Yeterlilik Çerçevesine uyum kapsamında Ulusal Yeterlilikler oluşturulmuş ve resmi makamlarca onaylanmıştır. Ayrıca, ayni proje kapsamında bir VOC-TEST Merkezi (3. Seviye Yalıtım Ustası Sınav ve Belgelendirme Merkezi) kurulmuştur. 2011 yılı sonunda tamamlanan diğer bir proje (REFORME-II) kapsamında ise Biyolojik Binalar ve Enerji Verimli Binalar adı altında 2 adet e-Learning Eğitim Modülü hazırlanmıştır.
 

TEKNİK HİZMET ALTYAPISI OLUŞTURULMASI

Bu başlık altında değerlendirilebilecek proje faaliyetleri, AB ve Yerel proje fonlarından faydalanılarak lider veya ortak olarak yer alınan projelerdir. Bu proje faaliyetleri kapsamında, uzun zamandır kullanılmakta olan ve geniş kabul gören TS825 hesap programının gelişmiş yeni versiyonunun hazırlanması, AB çapında inşaat çalışanlarının (yalıtım ustaları dahil) dahil olduğu ve bu çalışanların tüm kimlik ve nitelik bilgilerinin yer aldığı bir veri bankası oluşturulması, Enerji verimli bina tasarımına destek sistemleri geliştirilmesi,Yüksek Performanslı Bina yerel tanımının yapılması ve standartlarının oluşturulması, v.b çıktıların elde edilmesi öngörülmektedir.
 

HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ

Projeler - 2
Daha çok yetkili kurumlarla (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, ÇŞB İstanbul İl Müdürlüğü) ortak ve/veya danışıklı bir şekilde, genellikle yerel fonlarla(İstanbul Kalkınma Ajansı) veya öz kaynaklarla desteklenen projelerdir. Bu projelerle, piyasada standartlara uygun kaliteli ürün ve hizmetin arz edilmesini ve uygun olmayanların piyasadan bertaraf edilmesi veya standartlara uymasının sağlanması amaçlanmaktadır. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve 2012 yılında tamamlanan proje sayesinde TEBAR A.Ş. ‘nin altyapısının geliştirilmesi ve Piyasa Gözetim ve Denetim faaliyetlerine destek verilerek İdare'nin denetim faaliyetlerinin etkinleştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.