TEKNİK VE DETAYLI BİLGİ ALMAK İSTİYORUM

Teknik ve Detaylı Bilgi Almak İstiyorum

YANGIN YALITIMI UYGULAMA DETAYLARI

MEVZUAT

 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937
  Dayandığı Kanunun Tarihi: 9/6/1958 No: 7126
  14/2/1985 No: 3152
  13/12/1983 180 sayılı K.H.K
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi: 19/12/2007 No : 26735
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi: 5 Cilt: 47 S:
  Amaç :
  MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kurulusları, özel kuruluslar ve gerçek kisilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve isletmenin, tasarımı, yapımı, isletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir sekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin,organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

  Kapsam :
  MADDE 2- (Değisik: 10/8/2009-2009/15316 K.)
  (1) Bu Yönetmelik;
  a) Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan isletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini,
  b) Yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza indirebilmek için yapı, bina, tesis ve isletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve isletim esaslarını, kapsar.
  (2) Karada ve suda, sürekli veya geçici, resmî veya özel, yeraltı veya yerüstü insaatı ile bunların ilâve, değisiklik ve onarımlarını içine alan sabit ve hareketli tesisler bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından yapı sayılır ve bu tesisler hakkında bu Yönetmeliğe göre islem yapılır.
  (3) Türk Silahlı Kuvvetlerince kullanılan yapı, bina ve tesisler ile eğitim ve tatbikat alanlarında uygulanacak yangın önlemleri, bu Yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak yapının özelliklerine göre Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.

  Yönetmeliğin tümünü indirmek için tıklayınız.

 • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Reaksiyon Sınıflarına ve Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına Dair Tebliğ (TAU/2004-001)

  YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA, YAPI MALZEMELERİNİN YANGINA REAKSİYON SINIFLARINA VE YAPI ELEMANLARININ YANGINA DAYANIKLILIĞINA DAİR TEBLİĞ (TAU/2004-001)

  Amaç :
  Bu Tebliğin amacı, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Madde 5'in 2nci fıkrasında belirtilen; "Coğrafi veya iklimsel farklılıklar veya ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki yaşam koşullarındaki farklılıklar nedeniyle, her bir temel gerek, teknik şartnamelerde belirtilen sınıflandırmaların oluşturulmasını gerektirebilir" hükmü kapsamında ve 3üncü fıkrasında belirtilen; "Temel gerekleri somutlaştıran 'Açıklayıcı Dokümanlar' Bakanlıkça Tebliğ olarak yayımlanır" hükmü gereğince, Bakanlıkça yayımlanacak olan AB Komisyonu'nun "Açıklayıcı Dokümanı No:2 Yangın Durumunda Emniyet" ile somutlaştırılmış bulunan gereksinimler çerçevesinde, AB Komisyonu Kararları ile belirlenen hususların ortaya konmasıdır. Bu hususlardan, Konsey Direktifi 89/106/EEC'nin yürütülmesiyle ilgili, 2003/632/EEC sayılı AB Komisyonu Kararı ile değişik, 2000/147/EC sayılı Yapı Malzemelerinin Yangına Reaksiyon Performansı Sınıflamalarına ilişkin AB Komisyonu Kararı, 2000/605/EC sayılı AB Komisyonu Kararı ile değişik, 96/603/EC sayılı Yangına Katkı Sağlamayan A Sınıfları Malzemelere Ait Malzemelerin Listesini Ortaya Koyan AB Komisyonu Kararı ve 2003/629/EC sayılı AB Komisyonu Kararı ile değişik, 2000/367/EC sayılı yapı malzemeleri, yapı işleri ve elemanlarının yangına dayanım performans sınıflamalarına ilişkin AB Komisyonu Kararı ile belirlenenler, bu Tebliğ ile duyurulmaktadır.

  Yönetmeliğin tümünü indirmek için tıklayınız.

 • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne İlişkin Açıklayıcı Dokümanlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2004-008) Açıklayıcı Doküman: Temel Gerek 2 - Yangın Durumunda Emniyet

  YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ'NE (89/106/EEC) İLİŞKİN AÇIKLAYICI DOKÜMANLAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:TAU/2004-008) AÇIKLAYICI DOKÜMAN: TEMEL GEREK 2 - YANGIN DURUMUNDA EMNİYET

  Amaç ve Kapsam :
  Bu Açıklayıcı Doküman "Yangın Durumunda Emniyet"in ilgili olabileceği işleri kapsamaktadır. Yapı malzemelerini, malzeme gruplarını ve tatmin edici performanslarına bağlı olarak bunların özelliklerini tanımlamaktadır.

  "Yapı işleri, bir yangın çıkması halinde, aşağıdakilerin gerçekleşmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir:

  a) Yapının yük taşıma kapasitesinin belirli bir süre için varsayılabilmesi,
  b) Yangının ve dumanın yapının bölümleri içerisinde genelleşmesinin ve yayılmasının sınırlandırılması,
  c) Yangının yakındaki yapılara sıçramasının sınırlandırılması,
  d) Kullanıcıların yapıyı terk edebilmesi veya diğer yollarla kurtarılabilmesi,
  e) Kurtarma ekiplerinin emniyetinin göz önüne alınması."

  7 Mayıs 1985 tarihli Yeni Yaklaşım Konsey Kararı'na ve Direktif'e göre, Temel Gereğin bu açıklamasının amacı Üye Ülkelerdeki yapı işleri için doğruluğu kanıtlanmış mevcut koruma düzeylerinin azaltılmamasıdır.

  Yönetmeliğin tümünü indirmek için tıklayınız.