ÜYE KABUL YÖNETMELİĞİ

Üye Kabul Yönetmeliği

Üye Kabul Yönetmeliği'ni indirmek için tıklayın!

 • MADDE 1
  Kapsam

  Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) asıl üye olmak üzere yapılacak başvurular Yönetim Kurulu tarafından Dernek Tüzüğünün 5. maddesi uyarınca hazırlanan bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sonuçlandırılır.

 • MADDE 2
  Asıl Üye Tanımı

  Asıl Üye, üyeliğin gerektirdiği her türlü sorumluluğu üstlenmiş, üyeliğe kabul şartlarını taşıyan, üyelik haklarından yararlanan, bu tüzüğe göre belirlenen ödentileri ödemeyi kabul eden, Dernek İç Yönetmeliklerine uymakla yükümlü olan, Yönetim Kurulu tarafından asıl üyeliğe kabul edilen tüzel ve gerçek kişilerdir.

  Asıl Üye, seçme ve seçilme hakkına sahiptir; tüm hak ve yetkilere sahip olarak İZODER’ in her türlü organında görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilir.

 • MADDE 3
  Üyelik için Genel Kabul Şartları

  Üyelik başvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kişinin İZODER'e üye olabilmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

  a) Derneğe üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen konularda faaliyet göstermelidir.
  - Isı Yalıtımı
  - Su Yalıtımı
  - Ses Yalıtımı
  - Yangın Yalıtımı
  - Enerji Verimliliği

  b) Aday üyeler ürettiği, ithal ettiği, sattığı ve uyguladığı tüm ürünler ve sistemler için, CE veya G işaretine sahip olmalı ve iştigal konusu ile ilgili en az bir teknik elemanı istihdam etmelidir. Aday uygulama yapıyorsa en az dört büyük iş için referans yazısına sahip olmalıdır.

  c) Derneğin tüzük hükümlerini kabul ettiğine dair taahhütname vermek,

  d) Genel Kurul tarafından belirlenmiş ve kabul edilmiş olan "İş Ahlakı İlkeleri"ne uymayı kabul etmesi,

  e) Dernek gelirlerine temel oluşturan giriş aidatı, yıllık aidatı ve katılma paylarını ödeme gücüne sahip olması,

  f) Üyeliğe Kabul Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere sahip olması ve şartları yerine getirmesi,

  g) Belirtilen giriş aidatı, yıllık aidatı ve katılım payları ile faaliyetlerle ilgili harcamalara katılma şartlarını ve paylarını kabul etmesi,

  h) Mevcut asıl üyelerden en az ikisinin üyeliğe teklif etmesi,

  i) Üye olma koşullarına sahip gerçek ve tüzel kişilerin faaliyet gösterdikleri 5 a maddesinde belirtilen alanda en az 2 (iki) yıl süreyle faaliyet göstermesi gereklidir. Ancak, Üyelik komisyonunun önerisi ve yönetim kurulunun kararı bu süreye bakılmaksızın üyelik müracaatları kabul edilebilir.

  j) Aday üyeler faaliyet türlerine göre kendisine bildirilen dâhil olduğu kategoriyi kabul etmek; arada değişiklik olduğunda da Yönetim Kurulu kararına uygun hareket etmek ve bu kategorinin sahip olduğu tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

  Bu maddelere ilave olarak;

  ISI YALITIMI KONUSUNDA;
  Üyenin ürettiği, sattığı, ithal ettiği veya uyguladığı ısı yalıtım malzemelerinin;

  • Binalarda kullanılması durumda TS EN 12667’ye göre 10 ºC’deki Isı İletkenlik katsayısının en çok 0,050 W/m.K ve ısıl direncinin en az 1,0 m2K/W,
  • Bina tesisatı ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılması durumunda TS EN 12667 veya TS EN ISO 8497’ye göre 10 ºC’deki Isı İletkenlik katsayısının en çok 0,050 W/m.K olması gerekmektedir.

  SES YALITIMI KONUSUNDA;
  Üyenin ürettiği, sattığı, ithal ettiği veya uyguladığı ses yalıtımı malzemesinin veya malzemelerinin ses yutuş derecesinin (alfa sabin) 500 Hz’de 0.70’ den büyük olduğunu, katlar arasında ses yalıtımı için kullanılıyorsa dinamik sertliğin 30 MN/ m3’ den küçük olduğunun tevsiki gereklidir.

  ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONUSUNDA;
  Enerjinin etkin kullanılması amacıyla bu konuyla ilgili her türlü ekipman, sistem ve teknik hizmet üretimi, satışı, ithalatı ve uygulamasını yapanlar ile sivil toplum örgütleri yönetim kurulunca uygun bulunması durumunda derneğe üye olabilirler.

 • MADDE 4
  Tüzel Kişi Üyelik Şartları

  a. “Üyelik için Genel Kabul Şartları”nı haiz olmak
  b. İZODER üyeliği için şirket yönetim kurulunda karar almak ve yetkili temsilcisini (firmanın sahibi, yönetim kurulu başkanı ya da en üst düzey yöneticisini) yazılı olarak bildirmek
  c. Isı, Ses, Su, Yangın Yalıtımı ve Enerji Verimliliği konularından en az birinde faaliyet göstermek ve bu hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak belge ile kanıtlamak

 • MADDE 5
  Gerçek Kişi Üyelik Şartları

  a) Faaliyet gösterdiği konuya göre “Üyelik için Genel Kabul Şartları”nı haiz olmak
  b) Derneğe üyeliği kabul edilen tüzel kişi tarafından yazılı olarak bildirilmek,
  c) Kendisini bildiren Dernek üyesi tüzel kişi bünyesinde çalışmak.

 • MADDE 6
  Tanımlamalar

  Derneğe üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Isı Yalıtımı, Su Yalıtımı, Ses Yalıtımı, Yangın Yalıtımı ve Enerji Verimliliği konularında faaliyet gösterirken iki ana kategoride üyelikleri söz konusu olabilir. Bunlar,

  - Üretici
  - Satıcı - İthalatçı - Uygulayıcı

  Fabrika veya bir üretimhane ortamında her türlü hammadde ve /veya ara malzemeleri birlikte kullanarak, kimyasal ve fiziksel değişime uğratmak, paketlemek, yeniden ambalajlamak suretiyle miktarı ve satış cirosu ne olursa olsun yeni bir ürün ortaya getirme işlemlerini yapan üyeler üretici kategorisinde değerlendirilen üyelerdir.

  Hiçbir üretim faaliyetinde bulunmadan, ilgili ürün ya da malzemeleri sadece satan, ithal eden ya da uygulayan üyeler ise Satıcı-İthalatçı-Uygulayıcı üye kategorisinde değerlendirilen üyelerdir.

  Türkiye’de satılan her hangi bir yabancı menşeli ürünü ülkemizde temsil eden üye bu temsil işini temsilcilik, irtibat ofisi, lisans alan ofis vs. adı altında yapıyorsa derneğe üyelik işlemlerinde yurtdışındaki (şirketin merkezindeki) tanımı ne ise o tanımla dikkate alınacaktır. Buradaki temsil durumu mevcut yapılanmadaki hisse oranına bakılmaksızın uygulanmalıdır. Yani sembolik bir oran ile Türkiye’de kurulan bir ortaklık yapısında dahi madde yukarıda belirtildiği gibi uygulanacaktır.

  Ancak sermaye yapısı itibariyle tamamen bağımsız bir şirket, yabancı bir ürünü, dışarıda üreten bir firmadan getirip üretici tanımında açıkça belirtilen işlemlere uğratmadan doğrudan satıyor ise bu durumdaki ticari yapılanma İthalatçı Üye kategorisinde değerlendirilecektir.

 • MADDE 7
  Asıl Üyelik İşlemleri

  A. Dernek Tüzel Kişi Üyeliği İşlemleri

  1. Dernek asıl üyesi olmak isteyen tüzel kişi adayları, dernek merkezine bizzat başvuruda bulunarak ve/veya derneğin web sitesinden elde ettikleri üye başvuru dosyasını alırlar; dosya içindeki üyelik başvuru formunu doldurup iki İZODER üye referansını bildirmek koşuluyla başvuru dosyasını İZODER Genel Sekreterliğine iletirler. Dernek tarafından uygun bulunan adaylara ön kabul yazısı gönderilir. Ön kabul yazısında ilgili adayın yükümlülükleri ve teslim etmesi gereken belgeler belirtilir. Aday bu aşamada aşağıda belirtilen belgeleri tamamlamak zorundadır.

  Üyelik müracaat Formunun doldurulması

  - Üyelik Taahhütnamesi
  - Firmanın kuruluş tarihi, ticaret sicil kaydı, sermayesi gibi bilgileri içeren Ticaret Odası’ndan, Sanayi Odası’ndan veya meslek odalarından alınacak belge,
  - Firma yetkililerinin noter tasdikli imza sirküleri
  - Firmanın kurulduğu tarihten itibaren yurtiçinde ve yurtdışında tamamladığı ve yapmakta olduğu işlere ilişkin detaylı bilgiler,
  - Varsa firmaya ait broşürler, firmanın ihtisas sahası, yıllık iş yapma kapasitesi, yıllık cirosu, makine parkı vb faaliyet bilgileri, firmanın ürettiği ve/veya ticaretini yaptığı ürün ve hizmetler ile ilgili kalite belgeleri.
  - Firmanın varsa doğrudan ya da dolaylı bağlantılı olduğu diğer kuruluşlarına ait yukarıda istenen bilgiler,
  - Firmanın İZODER temsilcisine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve firmanın yetkilisine ait adres, telefon, faks, e-posta bilgileri.

  2. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, başvuru tarihinden itibaren en çok 1 (bir) yıl izleyip; üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp kararı adaya yazılı olarak bildirir.
  Yönetim Kurulu isteğin reddi kararına gerekçe bildirmek zorunda olmadığı gibi bu karara karşı itiraz hakkı ve mercii de bulunmamaktadır.

  3. Adayın Yönetim Kurulu kararıyla İZODER üyeliğine kabul edilmesi ve giriş aidatını (ödentisini) ve üye olduğu yıla ait yıllık aidatını en geç (30) gün içinde ödemesi kaydıyla üye kayıt işlemleri tamamlanır. Bu süre içinde gereken ödemenin tamamı yapılmadığı takdirde, üyelik başvurusunun kabulüne ilişkin karar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden kalkar. Üyelik kabulünün kendiliğinden kalkması durumunda, üye olmak amacıyla yapılan başvuru yapılmamış sayılır.

  B. Dernek Gerçek Kişi Üyeliği İşlemleri

  1. Dernek asıl üyesi olmak isteyen gerçek kişi adayları, dernek merkezine bizzat başvuruda bulunarak ve/veya derneğin web sitesinden elde ettikleri üye başvuru dosyasını alırlar; dosya içindeki üyelik başvuru formunu doldurup iki İZODER üye referansını bildirmek koşuluyla başvuru dosyasını İZODER Genel Sekreterliğine iletirler. Dernek tarafından uygun bulunan adaylara ön kabul yazısı gönderilir. Ön kabul yazısında ilgili adayın yükümlülükleri ve teslim etmesi gereken belgeler belirtilir. Aday bu aşamada aşağıda belirtilen belgeleri tamamlamak zorundadır.

  - Üyelik taahhütnamesi
  - İZODER üyesi bir tüzel kişiliğin referans yazısı (şirket kaşeli ve yetkili imzalı),
  - Noterden alınmış imza beyannamesi,
  - Meslek odalarından veya ilgili makamından alınmış faaliyet belgesi,
  - Firmanın ürettiği ve/veya ticaretini yaptığı ürün ve hizmetler ile ilgili kalite belgeleri.
  - İkametgah belgesi,
  - Adli sicil kaydı,
  - Vergi ve sigorta borcu olmadığına dair ilgili makamından alınmış belge,

  2. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, başvuru tarihinden itibaren en çok 1 (bir) yıl izleme biçiminde, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp kararı adaya yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu isteğin reddi kararına gerekçe bildirmek zorunda olmadığı gibi bu karara karşı itiraz hakkı ve mercii de bulunmamaktadır.

  3. Adayın Yönetim Kurulu kararıyla İZODER üyeliğine kabul edilmesi ve giriş aidatını (ödentisini) ve üye olduğu yıla ait yıllık aidatını en geç (30) gün içinde ödenmesi kaydıyla üye kayıt işlemler tamamlanır. Bu süre içinde gereken ödemenin tamamı yapılmadığı takdirde, üyelik başvurusunun kabulüne ilişkin karar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden kalkar. Üyelik kabulünün kendiliğinden kalkması durumunda, üye olmak amacıyla yapılan başvuru yapılmamış sayılır.

  C. Sivil Toplum Örgütlerinin Üyelik İşlemleri

  1. Dernek asıl üyesi olmak isteyen Sivil Toplum örgütleri, Dernek amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurarak ekinde aşağıda sıralanan dokümanlarla birlikte İZODER Genel Sekreterliğine Yönetim Kuruluna sunmak üzere iletirler;

  - Üyelik taahhütnamesi,
  - Sivil toplum örgütünün tüzüğü,
  - Sivil toplum örgütünün derneğe üye olmak hususunda yetkili organlarınca alınmış kararın onaylı örneği,
  - Dernekler İl Müdürlüğü’nden alınmış dernek sicil belgesi,
  - Sivil Toplum Örgütünün İZODER temsilcisine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve yetkilisine ait adres, telefon, faks, e-posta bilgileri.

  2. Sivil toplum örgütlerinin üyeliği kabul edilmesi hususunda Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulunun belirlediği giriş aidatı ve yıllık aidatının 30 gün içinde ödenmesi ile birlikte sivil toplum örgütü derneğe üye kabul edilmiş sayılır.

 • MADDE 8
  Gizlilik

  Üye adayının bu yönetmelik şartları gereği Derneğe verdiği bilgiler gizli tutulacak, üyelik talebinin kabul edilmemesi halinde kendisine iade edilecektir.

 • MADDE 9
  Üyeliğin Kesinleşmesi

  Genel Sekreter, üyelik için yapılan başvuruları Üyelik Komisyonuna iletir. Üyelik komisyonu başvuruları dernek tüzüğü ve yönetmelik hükümleri açısından uygunluğunu denetler ve gerekli görüşünü de ileterek yönetim kuruluna üyenin durumu hakkında raporunu sunar.

  Üye adayı, yönetim kurulu kararı ile üyeliğe kabul edildiğinin kendisine bildirilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, her halükarda yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Yönetim Kurulunca tespit edilen giriş aidatını ve üye olduğu yıla ait yıllık aidatını Derneğe ödeyecek, bu suretle Dernek üyeliği kesinleşecektir.

  Giriş aidatının ve yıllık aidatın belirlenen sürede ödenmemesi halinde, üyelik başvurusu geçersiz olacak ve bu durum yazı ile başvuru sahibine bildirilecektir.

 • MADDE 10
  Üyelik Aidatları

   

  ÜRETİCİ ÜYELER
  STATÜ
  GRUBU
  CİRO TEMSİL SAYISI
  (KİŞİ)
  YILLIK AİDAT
  TL
  A 400.000.000 - VE ÜSTÜ 14 151.200
  B 200.000.000 - 400.000.000 12 129.600
  C 100.000.000 - 200.000.000 9 97.200
  D 50.000.000 - 100.000.000 7 75.600
  E 25.000.000 - 50.000.000 6 64.800
  F 0 - 25.000.000 5 54.000

   

  SATICI - UYGULAYICI ÜYELER
  STATÜ
  GRUBU
  CİRO TEMSİL SAYISI
  (KİŞİ)
  YILLIK AİDAT
  TL
  A 25.000.000 VE ÜSTÜ 3 32.400
  B 10.000.000 - 25.000.000 2 21.600
  C 0 - 10.000.000 1 10.800

  Üretici üyeler kendi ciro grubunun aidat ve bağış tutarlarını ödemekle yükümlüdürler. Eğer isterlerse her üretici üst ciro gruplarının aidat ve bağış şartlarını yerine getirmek koşuluyla o grupların haklarına sahip olabilirler. Ancak, gerçek ciro grubunun altına kesinlikle inemezler. Üreticilerin bütçe yılı başında belirlenen ciro grupları yıl içerisinde değiştirilemez. Satıcı İthalatçı Uygulayıcı üyeler istedikleri taktirde üreticiler için belirlenen ciro gruplarının şartlarını yerine getirmek koşuluyla, cirosuna bakılmaksızın o grupların haklarına sahip olabilirler.

  Üyelik giriş aidatı:
  Üretici üyeler için 5.000 TL,
  Satıcı / İthalatçı / Uygulayıcı Üyeler için 2.500 TL'dir.

  Yıllık aidatlar ve bağışlar peşin ve/veya iki eşit taksitle ödenecek olup birinci taksitin 15 Şubat, ikinci taksitin 15 Temmuz'a kadar ödenmesi zorunludur. Ödemeler havale veya kredi kartı ile yapılabilir.