TEKNİK VE DETAYLI BİLGİ ALMAK İSTİYORUM

Teknik ve Detaylı Bilgi Almak İstiyorum

Bina ve Tesisatlarda Isı Yalıtımı Genel Teknik Şartnamesi'ne ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayın!

 

MEVZUAT

 • Binarlarda Isı Yalıtım Yönetmeliği

  Amaç
  Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlanması ve uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  Kapsam
  Bu yönetmelik, 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin yönetimi hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun kapsamındaki belediyeler dahil, bütün yerleşim yerlerindeki binalarda uygulanacaktır.

  Açıklama
  Bu yönetmelik uyarınca; TS 825 standardında belirtilen, hesap metoduna yetkili makine mühendisi tarafından hazırlanan "ısı yalıtım projesi"nin, imara ilişkin mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi aşamasında tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenmesi zorunludur. Bu yönetmelikte; inşaatın her aşamasında ısı yalıtımı ile ilgili denetimlerin; belediyeler veya valiliklerce yapılması, yetkili kontrolörün projede verilen detayların uygulandığını izleyerek belediye veya valiliklere rapor vermesi gereklidir. Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği'nde ayrıca; yapının kullanılması sırasında göreceli olarak ihtiyaç duyacağı enerji miktarını, dolayısıyla yakıt faturasının yaklaşık bedelini gösteren "Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi" hayata geçirilmiştir.

  Yönetmeliğin tümünü indirmek için tıklayınız.

 • Enerji Verimliği Kanunu

  Amaç
  Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.

  Kapsam
  Bu Kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usûl ve esasları kapsar.Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemlerin uygulanması ile özellik veya görünümleri kabul edilemez derecede değişecek olan sanayi alanlarında isletme ve üretim faaliyetleri yürütülen, ibadet yeri olarak kullanılan, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan, yılın dört ayından daha az kullanılan, toplam kullanım alanı elli metrekarenin altında olan binalar, koruma altındaki bina veya anıtlar, tarımsal binalar ve atölyeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.

  Yönetmeliğin tümünü indirmek için tıklayınız.

 • Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin Arttırılması için Alacakları Önemler Hakkında Yönetmelik

  Amaç
  Bu yönetmeliğin amacı, enerji tüketimi fazla olan sanayi sektöründeki enerji verimliliğinin arttırılması için gerekli düzenlemeleri sağlamaktır.

  Kapsam
  Bu yönetmelik ülkemizde sanayi, sanayi ve ticaret odalarına bağlı olarak Kamu ve Özel Sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile maden çıkartılması ve işlenmesi ile ilgili ve yıllık enerji tüketimi 2000 TEP 'e eşit ve büyük olan tesisleri kapsar.

  Açıklama
  Yönetmelik gereğince, enerji tüketimi yıllık 2.000 TEP ve yukarısında olan tüm fabrikalar enerji yöneticisi atamakla yükümlüdür. Söz konusu yönetmelik kapsamında sanayi kuruluşları, fabrikalarında enerji verimliliğini arttırıcı önlemleri almaları, enerji tasarrufu etütlerini yapmaları, enerji tasarrufu planlarını hazırlamaları, spesifik enerji tüketimlerini izlemeleri ve fabrikada enerji yönetimi sistemlerini oluşturmaları ile ilgili yükümlülükler yer almaktadır. Yönetmelik gereğince EİE/UETM ve yetki verdiği kuruluşlar tarafından sanayicilere yönelik Enerji Yöneticisi kursları açılarak, sertifika verilmektedir.

  Yönetmeliğin tümünü indirmek için tıklayınız.

 • Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

  Amaç
  Bu yönetmeliğin amacı, konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve denetlemektir.

  Kapsam
  Bu yönetmelik; ısınmada kullanılacak yakma tesislerinin özelliklerini ve işletilme esaslarını yakma tesislerinde kullanılacak katı, sıvı ve gaz yakıtların kalite kriterlerini ve uyulması gerekli emisyon sınırlarını kapsar.

  Açıklama
  Bu yönetmelik hükümlerince; ısınma amaçlı kullanılmasına izin verilen ve verilmeyen yakıt türleri tanımlanmaktadır. Ayrıca yakma tesislerinde meydana gelen yakma işlemi neticesinde açığa partikül madde konsantrasyonun ölçülmesi ve bu yönetmelikte verilen sınır değerlerin altında kalması zorunludur. Doğalgazın ulaştığı ve hattının geçtiği yerlerdeki işyerleri, konutlar ve sanayide doğalgazın ısınma amaçlı kullanımı zorunludur.

  Yönetmeliğin tümünü indirmek için tıklayınız.

 • Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği

  Amaç
  Bu Yönetmeliğin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun, kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam
  Bu Yönetmelik, yapı denetim kuruluşları ve laboratuarların çalışma usul ve esaslarını, bu kuruluşlarda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile diğer görevlilerde aranacak nitelikleri, yapı denetim komisyonunun çalışma usul ve esaslarını, yapı denetimi hizmet sözleşmesi düzenlenmesi ve hizmet bedellerinin ödenmesi esaslarını, yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşların denetçi mimar ve mühendislerinin sicil raporlarının tutulmasına ve yapılara sertifika verilmesine dair usul ve esasları kapsar.

  Açıklama
  Bu yönetmelik hükümlerince; Binalarda 8/5/2000 tarihli ve 24043 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği'ne uygunluğunu aranmaktadır.

  Yönetmeliğin tümünü indirmek için tıklayınız.

 
 

ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ DETAYLARI

 

ISI YALITIMI UYGULAMA DETAYLARI